اینجا جا داره از همسر عزیزم واسه همه خوبیها صبر و تحمل دوری و و و.... تشکر کنم .قلببغلمرسی عزیزم.