بدون شرح

pay each penny to save israel

پرداخت هر پنی برای نجات اسرائیل

برعکس شده آرم کوکاکولا