این عکسها از شروع خاک برداری تا تایین فنداسیون میباشد.