این 2 تا عکس یکی من و خالد دوستم  که مثل داداشمه

بعدی هم یکى خالد و اون یکی هم اقا بهنام از دوستامه