گفتی که هر کس یک نظر بیند مرا، جان میدهد

 من هم  به جان در خدمتم گر یک نظر بینم تو را

 روزی صد بار آیم به کوی تو آشنا گردی به من

هر بار از بار دگر، بیگانه تر بینم تو را