این عکس ماشین  خودمه البته مراسم عقدم بود تابستان1388 مشهد.