آسمان را گفتم/می توانی آیا/بهر یک لحظهء خیلی کوتاه/روح مادر گردی/صاحب رفعت دیگر گردی/گفت نی نی هرگز/من برای این کار/کهکشان کم دارم/نوریان کم دارم/مه وخورشید به پهنای زمان کم دار

خاک را پرسیدم/می توانی آیا/دل مادر گردی/آسمانی شوی وخرمن اخترگردی/گفت نی نی هرگز/من برای این کار/بوستان کم دارم/در دلم گنج نهان کم دارم

این جهان را گفتم/هستی ومکان را گفتم/می توانی آیا/لفظ مادر گردی/همهء رفعت را/همهء عزت را/همهء شوکت را/بهر یک ثانیه بستر گردی/گفت نی نی هرگز/من برای این کار/آسمان کم دارم/اختران کم دارم/رفعت وشوکت وشان کم دارم/عزت ونام ونشان کم دارم

آن جهان راگفتم/می توانی آیا/لحظه یی دامن مادر باشی/مهد رحمت شوی وسخت معطر باشی/گفت نی نی هرگز/من برای این کار/باغ رنگین جنان کم دارم/آنچه در سینهء مادر بود آن کم دارم

روی کردم با بحر/گفتم اورا آیا/می شود اینکه به یک لحظهء خیلی کوتاه/پای تا سر همه مادر گردی/عشق را موج شوی/مهر را مهر درخشان شده در اوج شوی/گفت نی نی هرگز/من برای این کار/بیکران بودن را/بیکران کم دارم/ناقص ومحدودم/بهر این کار بزرگ/قطره یی بیش نیم/طاقت وتاب وتوان کم دارم

صبحدم را گفتم/می توانی آیا/لب مادر گردی/عسل وقند بریزد از تو/لحظهء حرف زدن/جان شوی عشق شوی مهر شوی زرگردی/گفت نی نی هرگز/گل لبخند که روید زلبان مادر/به بهار دگری نتوان یافت/دربهشت دگری نتوان جست/من ازان آب حیات/من ازان لذت جان/که بود خندهء اوچشمهء آن/من ازان محرومم/خندهء من خالیست/زان سپیده که دمد از افق خندهء او/خندهء او روح است/خندهء او جان است/جان روزم من اگر,لذت جان کم دارم/روح نورم من اگر, روح وروان کم دارم

کردم از علم سوال/می توانی آیا/معنی مادر را/بهر من شرح دهی/گفت نی نی هرگز/من برای این کارمنطق وفلسفه وعقل وزبان کم دارم/قدرت شرح وبیان کم دارم