حضرت علی (ع)

 

دنیا سه روزاست

دیروز       امروز     فردا

دیروزهرچه بودگذشت وبرنمی گردد

امروزراغنیمت شمرده وعمررابیهوده برباد مده

فرداکه آرزوئی بیش نیست

دیروزحکیمی ادب آموزاست که تجربه های آن وظیفه امروزرامشخص می کند 

امروزماننددوستی است درحال وداع

فرداآرزوئی بیش نیست شایدبه آن نرسی