باسلام سجاد هستم متولد ١٣۶۵ شیراز. ساکن امارات شغل مدیر وصاحب شرکت ساختمان سازی.منظور از ایجاد و راه اندازی این وبلاگ نوشتن خاطرات  وهمینطور

ثبت تصاویری از پروزه های کاری خودم بود که امیدوارم موفق شوم.