خدا تنها معشوقی است که عاشقانش به هم حسادت نمی کنند.