اینجا بازم جا داره از همسرعزیزم تشکر کنم .زی زی نیستم اما تفاهم داریم!!!!!!!!!!!