شناخت افراد از روی امضاء آنها

کسانی که بطرف عقربه های ساعت امضاء میکنند آدمهای منطقی هستند
کسانی که بر خلاف عقربه های ساعت امضاء میکنند آدم های دیر منطقی هستند یا راحت تر بگم منطقی نیستند
کسانی که از خطوط عمودی استفاده میکنند لجاجت و پا فشاری در امور دارند
انسانهائی که از خطوط افقی استفاده میکنند آدم های منظمی هستند
کسانی که با فشار امضاء میکنند در کودکی سختی بسیار کشیده اند
کسانی که پیچیده امضا میکنند شکاک هستند                                      
کسانی که اسم و فامیل خودشان را در امضاء می نویسند خودشان را در فامیل از همه بالاتر میدانند
کسانی که در امضاء خود فامیل می نویسند دارای منزلت هستند
کسانی که اسم خود را می نویسند و روی اسم خود خط میزنند هنوز شخصیت خود را نشنا خته اند
کسانی که به حالت دایره و بیضی امضاء میکنند کسانی هستند که میخواهند به قله برسند