الگوبرداریارى کپی  برداری نه

تعریف الگوبرداری (Benchmarking)

الگوبرداری ابزاری است که موجب بهبود عملکرد از راه تعیین و شناسایی بهترین عملکرد، در حوزه‌های مختلف سازمانی می‌شود. بر این اساس مدیران عملکرد محصولات یا فرایندهای خود را، با عملکرد رقبای خود و یا با بهترین عملکرد موجود در صنعت و یا با سایر فرایندهای دارای ماهیت یکسان در داخل شرکت خود، مقایسه می‌کنند.

هدف از الگوبرداری، یافتن نمونه‌ای از بهترین عملکردها و درک فرایند‌هایی است که چنین عملکردهایی را موجب شده است. شرکت‌ها عملکرد خود را با الگو قراردادن بهترین عملکردها و متناسب کردن آن‎ها با شرایط شرکت خود، اصلاح کرده، بهبود می‌بخشند. در واقع الگوبرداری به معنی تقلید از عملکرد بهترین شرکت‌ها نیست، چراکه فرایند بهبود در این روش، از راه نوآوری اتفاق می‌افتد.

 

متدولوژی

اجرای فرایند الگوبرداری شامل گامهای زیر می‌شود:

  • انتخاب یک کالا، خدمت یا فرایند برای الگوبرداری،

  • تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد،

  • انتخاب یک شرکت یا بخشی از یک شرکت برای الگوبرداری،

  • جمع‌آوری داده‌های عملکرد،

  • تحلیل داده‌ها و شناسایی فرصتهایی برای بهبود،

  • تعریف بهترین عملکرد، تعیین هدفهای منطقی و اطمنیان از پذیرش الگو توسط کارکنان شرکت.

 

کاربردهای الگوبرداری

شرکت‌ها در موارد زیر از الگوبرداری استفاده می‌کنند:

  • بهبود عملکرد: با استفاده از الگوبرداری، روشهایی برای بهبود کارآیی فعالیتهای عملیاتی و نیز طراحی محصولات مشخص می‌شود.

  • تعیین جایگاه هزینه‌ای شرکت: الگوبرداری موجب آشکار شدن ساختار هزینه‌ای شرکت شده، فرصت‌هایی برای بهبود فراهم می‌سازد.

  • کسب مزیت استراتژیک: الگوبرداری کمک می‌کند تا عواملی که موجب ایجاد مزیت استراتژیک برای شرکت می‌شوند، مورد تاکید و توجه قرارگیرند.

  • فزایش نرخ یادگیری سازمانی: الگویابی موجب می‌شود تا ایده‌های جدید به شرکت وارد شده، فرایند به اشتراک‌گذاری تجربهها ساده شود.